Sanningen bakom den svenska framgångssagan

Socialdemokraterna regerade Sverige 1932-1976, 1982-1991, 1994-2006 och är återigen i regeringsställning sedan 2014. I flera val på 1900-talet fick partiet mer än 50% av rösterna och ett röstetal under 30% har alltid betraktats som en katastrof av partimedlemmarna.

Socialdemokraterna hävdar att det var de och deras politik som gjorde det möjligt för ett fattigt bondesamhälle, som Sverige var ända in på 1900-talet, att utvecklas till en modern välfärdsstat och ett föregångsland på mindre än ett hundra år.

Det är dock inte med sanningen överensstämmande.

Vändpunkten för det glesbefolkade landet i norr kom i och med de frihandelsreformer som infördes under ledning av den liberale finansministern J.A. Gripenstedt under den senare delen av 1800-talet. Vidare så utvandrade 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika från 1846 till 1930. 200 000 av dessa återvände sedermera till fäderneslandet efter kortare eller längre tid i utlandet och vissa gjorde till och med resan över Atlanten fram och tillbaka flera gånger. En viktig beståndsdel i Sveriges framgångssaga står därmed att finna i det frekventa informationsutbyte som försiggick mellan utvandrarna i Amerika och deras anhöriga och bekanta hemma i Sverige. Uppfinningar, idéer och företeelser som uppstod i det stora, dynamiska landet i väster kom på så sätt ganska snabbt till allmän kännedom även i Sverige och ledde till att nya metoder togs i bruk och nya företag startades. Bland dem som återvände till Sverige var det några som hade haft stora framgångar och som förde med sig riskkapital, bärkraftiga affärsidéer och know-how som de använde för att starta nya företag. Bland dessa fanns grundarna till i princip samtliga stora, multinationella svenska industriföretag som finns än idag. Som till exempel Ericsson, AGA, ASEA och CA Johansson som med sina måttsatser i princip var den som möjliggjorde för Henry Ford och andra att börja massproducera varor med helt utbytbara delar.

Det ni hittills har läst i den här texten inträffade alltså långt före det att socialdemokrterna fick någon som helst makt att tala om och är alltså inte deras förtjänst på något vis.

Sverige förhöll sig “neutralt” under de båda världskrigen vilket lämnade de svenska produktionssystemen helt intakta medan övriga Europa slogs sönder och samman och efter krigssluten var de i skriande behov av allt. Svensk industri gick på högvarv och fick sålt allt de producerade. Det gick bara inte att misslyckas och socialdemokraterna behövde inte göra någonting.

Partiet började efter det andra krigets slut att allt mer ägna sig åt att förbättra världen inte minst genom makarna Gunnar och Alva Myrdals arbete med barn- och befolkningsfrågor och man var mycket stolta över att Sverige geom Dag Hammarskjöld fick besätta generalsekreterarposten i FN efter Tryggve Lie.

På 1960-talet hade andra nationer redan kommit ikapp Sverige men istället för att uppmuntra svensk industri till att utvecklas för framtiden sysslade socialdemokraterna nu i allt större omfattning med att bygga ut de svenska välfärdssystemen för att kunna “ta hand om” befolkningen från vaggan till graven. Detta slukade enorma belopp och skatterna drevs därför snabbt upp på mycket höga nivåer. Dessutom expanderades den offentliga sektorn något oerhört och byråkratin svällde över alla bräddar.

Trots att (inte tack vare att) socialdemokraterna satt vid makten hela tiden så gick det ändå ganska bra ända fram till 1970 ungefär då den första oljekrisen slog till. Det fullständiga vansinnet blommade ut 1974 då riksdagen grundlagslagfäste att alla människor i hela världen i princip skulle ha villkorslös rätt att bo eller vistas i Sverige. På 2010-talet tillkom paragrafer som statuerade att det är rasistiskt att protestera mot detta. Hela denna idé om att mångkultur är något bra och önskvärt i en nation går att härleda till Olof Palme och en viss David Schwarz som kraftigt influerade Palme att driva igenom att Sverige skulle vara mångkulturellt.

På den vägen är det och ingen ljusning kan egentligen ses för landet. Istället propageras det nu för att färgade människor skall ha privilegier i alla lägen för att de vitas förfäder påstås ha begått illdåd mot urbefolkningar över hela världen sedan tidernas begynnelse. Vit arvssynd alltså!

Men, en sak verkar vårt postmoderna etablissemang inte ha tänkt på, att andras pengar inte räcker hur länge som helst. En dag står vi där i det som en gång, under några decennier på 1900-talet, var världens kanske bästa land att leva i och undrar vad det var som hände. Svaret är att socialdemokratin var det som drabbade oss med full kraft. En maktfullkomlig, svag rörelse helt utan verklighetsförankring, skam eller anständighet.

Klimathotet-kampen för sanningen

Många vuxna tolkar Greta Thunbergs domedagsprofetior som obestridliga, ”vetenskapliga”, fakta. Allt jag hör när hon rasar och går på är faktoider, lögner, slogans, och mantran utan någon som helst relevans för den verkliga vetenskapen. Budskapet levereras med en iskallt beräknande slughet och spelade känslor. Blind tro utan ett uns av sunt förnuft alltså, eller minsta vilja att ta i beaktande någon annan åsikt än den egna.

Detta kommer att gå helt överstyr om vi inte tar oss samman och börjar föra ett moget samtal om vad som är sant och vad som inte är det, vad som kan eller sannolikt kommer att hända, och vad vi borde och kan göra för att skydda oss själva på bästa sätt. De som hänsynslöst använder den hysteriskt upphaussade ungdomskulten som ett verktyg för att förstöra den västerländska livsstilen kommer inte att backa undan frivilligt. Marxisterna har hållit på med detta i ett hundra år och de kommer att fortsätta tills slutligen antingen vi eller de biter i gräset.

Informera dig själv brett så att du kan forma dig en egen uppfattning om hur rätt eller fel de klimathotstroende verkligen har. IPCC:s sammanställningar är politiserade pamfletter till för att påverka etablissemanget så glöm det, och alarmisterna ”äger ” systemmedia så du måste hitta andra ( ”alternativa ”) källor för att skaffa dig en rimligt balanserad och opartisk bild.

Använd din sökmotor klokt och du kommer att hitta massor av välgrundad information som helt motsäger de tvärsäkra påståenden som de flesta klimatalarmister svänger sig med.

Två svenska kvalitetssajter:
klimatupplysningen.se
klimatsans.com

Det välfärdsindustriella komplexet

Ett av de största hindren för att någon egentlig förändring av svensk migrationspolitik skall komma till stånd innan den till slut, obevekligen, tvingas fram av omständigheterna stavas “det välfärdsindustriella komplexet”.

Många svenskar och “nyanlända” har gjorts beroende av det skattefinansierade välfärdsindustriella komplexet för sin försörjning, antingen som omvårdnadsobjekt eller som anställda. Därför är detta monster helt beroende av att importen av behövande, hjälplösa, resurskrävande problembarn från dysfunktionella kulturer fortsätter och ökar för att skapa sysselsättning för en snabbt växande ”svensk” befolkning med lika snabbt avtagande kompetens och förmåga att utföra produktiva uppgifter.

Men som Hans Werthén, en tungviktare inom svensk industri, en gång sa: “Vi kan inte leva på att tvätta skjortor åt varandra.”

Att läsa koranen för att förstå hur muslimer tänker

Koranen är i princip omöjlig att förstå sig på om man läser den som en vanlig bok. Det underlättar om man drar nytta av vad andra västerlänningar genom hårt arbete har kommit fram till. Amerikanen Bill Warner är en sådan eldsjäl som har gjort det till sin uppgift att utbilda alla som är intresserade i vad islam egentligen står för i vår tid. Han ger via sin stiftelse ut ett antal häften som kortfattat och lättfattligt behandlar islams fundamenta: koranen, haditerna, sira och sharia.

Häftena är på engelska men låt dig inte avskräckas av det, de är som sagt kortfattade och skrivna på ett hyfsat enkelt språk för att nå så många som möjligt. Bill Warners häften finns att beställa på bokus.com och på amazon.co.uk. Starta med att läsa häftet ”A Two-Hour Koran” för att skaffa dig en översiktlig bild av vad islam går ut på.

När du ändå är på gång, köp också den danske psykologen Nikolai Sennels bok ”Holy Wrath – Among Criminal Muslims”, en riktig ögonöppnare från insidan av dansk sluten ungdomsvård som får en att inse vad det är vi har att tampas med i Europa och i hela den icke-muslimska världen. Boken finns tyvärr inte på Bokus för närvarande men väl på på amazon.co.uk.

Angående påstådda hinder för utvisning av islamister från Sverige

Nyligen släpptes sex radikala imamer efter att ha varit frihetsberövade på den svenska säkerhetspolisens order på grund av att de anses utgöra ett reellt och permanent hot mot Sveriges nationella säkerhet. Anledningen till att de släpptes uppges vara att de inte kan utvisas till sina hemländer för att de där skulle kunna råka illa ut och att detta har stöd i FN:s flyktingkonvention.

Det är riktigt att FN:s flyktingkonvention i artikel 33 paragraf 1 stipulerar att utvisning inte får utföras “om individens liv eller frihet hotas” men samtidigt stipulerar paragraf 2 i samma artikel att individer som anses vara ett hot mot nationens säkerhet eller som har begått annan grov brottslighet inte har rätt att anföra de skäl som listas i paragraf 1!

Därför är det en skamlös lögn att säga att det under inga omständigheter bör vara möjligt att utvisa extremister trots att personen ”kan bli illa behandlad” i de länder som de utvisas.

FN: s flyktingkonvention, artikel 33

  1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket
    sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.
    Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att
    han genom lagakraftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.

Det är antagligen denna paragraf (2) som Danmark med framgång använder för att utvisa “sina” extremister från danskt territorium och ingen annan än the usual suspects har klagat hittills. Det svenska justitiedepatementet, migrationsverket, rättsväsendet, journalisterna och riksdagspolitikerna väljer dock att inte se paragraf 2 då den strider mot ”den humanitära stormaktens” heliga “värdegrund” och alltså inte passar in i bilden av Sverige som ett humanitärt och oändligt tolerant paradis och idealsamhälle.

Förbjud feminismen!

Jag läste nyligen en artikel på en svensk samhällskritisk blogg som hävdade att det var hög tid att upphäva den lag som säger att Sverige skall vara mångkulturellt och istället sätta svenska värderingar först. I en kommentar skrev jag att jag tyckte det var en god idé men att det som allra först måste göras var att avskaffa av feminismen som statsreligion i Sverige. Men tyvärr så räcker det inte med det, kvinnlig rösträtt, i alla fall i yngre åldrar, måste ryka också.

Inför det svenska riksdagsvalet 2018 såg partisympatierna ut så här bland kvinnor 18-29 år: Centerpartiet: 18,3 % Vänsterpartiet: 17,8 % Socialdemokraterna: 15 % Moderaterna: 14,6 % Miljöpartiet: 13,4 % Sverigedemokraterna: 6,8 % Liberalerna: 4,7 % Kristdemokraterna: 4,5 % Fi: 3,6 %.

72,8 % av svenska kvinnor 18-29 säger alltså att de skall rösta på C, V, S, MP, L eller Fi(!) – för en fortsatt resa med öppna ögon rätt in i ragnarök.

Kan man stifta undantagslagar riktade mot ”klimathotet” så kan man väl göra detsamma mot det avsevärt mycket större hotet – feminismen – en ideologi som går på tvärs mot allt som evolutionen kodat in i våra gener sedan tidernas begynnelse. Naturen har inga överordnade politiska motiv; för naturen gäller endast överlevnad.

Du sköna nya feministiska värld


Feminister (av båda könen) klarar inte av att konkurrera på lika villkor som män på en mängd olika områden och tar därför till skamgrepp för att dra ner männen till sin egen nivå. Men det feminister inte vet (eller vill erkänna) är att mäns och kvinnors genetiska kodning skiljer sig kraftigt åt då kvinnans naturliga omsorg och omtanke främst går till de egna barnen och därefter till andra barn och “barn” (#jagstårinteut, #jagärhär), medan mannens främsta omsorgsföremål är gruppen som helhet, men där kvinnan ändå har en särställning och speciellt då den enskilde mannens egen kvinna.

Historiskt sett har mannens uppgift varit att skydda gruppen, att skaffa föda och att föra gruppen vidare till nya boplatser. Dessa uppgifter kräver omfattande planering, riskbedömning och konsekvensanalys. Kvinnans uppgifter är också viktiga men kräver inte alls samma analytiska tänkande och förutseende agerande. Därför skapar det svår stress hos många kvinnor då de tvingar sig själva till att utföra typiskt manliga jobb som kräver manligt tänkande och agerande.

Igår träffade jag en dam som krattade löv på Pålsjö kyrkogård. Vi pratade lite om det här med manligt och kvinnligt och då sa hon plötsligt: ”det kan kanske förklara varför så många karriärkvinnor hamnar här, som kyrkogårdsarbetare!” Kom inte och säg att kvinnor saknar förmåga till logiskt tänkande 🙂

En stor andel av alla kvinnor är normalbegåvade och andelen med lägre eller högre intelligens är relativt liten. En något mindre andel av männen är normalbegåvade men i gengäld finns det också fler både mindre begåvade och med högre begåvning. Det första visar sig i brottsstatistiken och det senare i listan över nobelpristagare.

Det feministiska experiment som vi utsätts för sedan decennier tillbaka kan liknas vid kulturrevolutionen i Kina. Man bortser helt från kända fakta om hur människan är funtad och dessutom förnekar man blankt alla fakta om vad det är som får ett samhälle att fungera.

Feminismen – ett hot mot det västerländska samhället

Barn är ett villkor för stammens överlevnad och de måste skyddas och utbildas under hela den långa uppväxttiden för att bli till en nyttig resurs för det gemensamma. Detta är en mycket krävande uppgift som tidigt i människans utveckling tvingade fram en specialisering där kvinnans fysiska och mentala egenskaper anpassades för att ta hand om skydd och kunskapsöverföring då barnet var litet medan mannens egenskaper utvecklades åt att ta över dessa uppgifter i allt högre utsträckning ju äldre barnet blev.

Kvinnans empati och beskydd rör de egna barnen och stammens barn medan mannens empati och beskydd rör den egna gruppen, särskilt gruppens kvinnor och i synnerhet den egna kvinnan.

Ovanstående enkla iakttagelser är viktiga eftersom de gör den politiska viljan att nå en jämlikhet i utfall till ett hopplöst projekt. Om kvinnan följer sin biologiska programmering så omöjliggör det en superkarriär enligt manlig modell eftersom koden säger att hon skall prioritera barnen i alla lägen. Hon kan visserligen välja att bortse från detta faktum men kommer då antagligen att må så psykiskt dåligt att hon tvingas ta till allehanda fysiska och mentala substitut för att kompensera för sitt naturvidriga beteende. Ett feministiskt samhälle enligt nuvarande modell är alltså inte alls optimalt för majoriteten av kvinnorna i Sverige. Tvärtom så är det en trolig förklaring till dagens ökade utbrändhet hos kvinnor och tonårsflickors ökade mentala ohälsa i världens mest feministiska land.

Den feministiska värdegrundssekten har dock en annan förklaring och vill hävda att ojämlikhet i utfall beror på att den västerländske mannen förtrycker kvinnan (och etniska grupper från andra kulturer) och på dolda maktstrukturer.

Utsatta för detta aggressiva påhopp tenderar (mäktiga) män att backa undan eftersom de har kvinnan som ett av sina främsta skydds- och empatiobjekt. Detta för med sig att etablissemanget så småningom kommer att byta “värdegrund” från en med fokus på skydd av den egna gruppen och som baseras på konsekvensanalys och meriter till en som genomsyras av omvårdnadstänkande och “allas lika värde” oavsett kompetens och lämplighet.

Sveriges feministiska regering och feministiska aktivister i Sverige överlag är bevisligen helt oberörda av den vanmakt som etniska svenskar, inte minst kvinnor, känner inför det eskalerande våldet och otryggheten i det svenska samhället. Ursvenskar och assimilerade invandrare upplever dessutom till sin stora fasa att ingen makthavare egentligen bryr sig eller gör något verkningsfullt för att få stopp på massvåldtäkter, masskjutningar, massprängningar, terrorister som går och kommer som de vill, massinvandring av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig själva och en välfärdsstat och en rättsstat som förefaller vara i fritt fall. 

Sanningen är helt enkelt den att feminister (kvinnor av båda könen) i första hand har barn som empatiobjekt (egna och andras) men det gäller även alla andra “barn” som de kan få det till är värnlösa och inte kan ta hand om sig själva eller är orättvist behandlade (afghanska skäggbarn, transpersoner, muslimer etc). De hyser definitivt ingen som helst empati för andra kvinnor eller för den förtryckande, rent av vidrige, vite cismannen som ju är orsaken till allt ont som skett i världen i alla fall sedan 1400-talet.

I motsats till mannen som, för att skydda kvinnor och barn, riktar sin aggressivitet utåt, mot inkräktarna och mot dem som skapar problem inom den egna gruppen, så riktar feministerna sin aggression inåt mot “vita män” som inte anpassat sig till den feministiska sfärens regelverk och konventioner. En del kvinnors upprördhet handlar därför inte om den skenande otryggheten och massvåldtäkterna, som man i stället försöker bortförklara eftersom feminister inte har kvinnor som empatiobjekt. Istället uppmärksammar man icke korrekt språkbruk och beröringsmönster från den vite mannen vilket illustreras väl av metoo-fanatismen

En annan reflektion handlar om att den nya värdegrundens företrädare konsekvent struntar i viktig planering och konsekvensanalys. Invandringens sociala och ekonomiska konsekvenser utreds inte. Brister rörande mat, bränsle, brandberedskap, betal- och banksystem, bostäder, el, vatten, miljökonsekvenser. Varför har de inte förmågan eller viljan att se konsekvenser av sina beslut? En förklaring är förstås den feministiska sektmoralens krav men det kan också hänga ihop med att den inre sfärens (kvinnornas) planering historiskt varit mer förutsägbar, med ett färre antal osäkra parametrar. Den kräver inte samma konsekvensanalys. Den yttre sfärens (männens) planering, som gällde hela gruppen och som innehöll jakt, försvar och förflyttning, har fler och osäkrare parametrar och kräver en högre grad av framförhållning och en fastare hierarkisk organisation, baserad på kompetens och förmåga. En tanke är att den feministiska värdegrundens företrädare helt enkelt är ointresserade av planering och konsekvensanalys, speciellt då det kolliderar med den kvinnligt kodade värdegrunden.

Människorna som levde i Europa under istiden överlevde tack vare sin anpassningsförmåga och sin förmåga att samarbeta och planera och det är förmodligen förklaringen till att den avancerade västerländska kulturen uppstod i Europa efter istiden. Kanske är det också viljan att samarbeta och brist på revirtänkande som är förklaringen till att den nordlige mannen inte reagerar när den globala makteliten vill ta ifrån honom hans habitat genom massinvandring av folkslag som har helt andra överlevnadsstrategier.

Den höga kriminaliteten som följt med invandringen från MENA-länderna skulle kanske också kunna förklaras bättre som genetiskt betingad än som kulturellt betingad. Aggression som överlevnadsparameter fungerar nämligen bättre i folkrika, varma områden liksom i tätbefolkade städer, än på den ödsliga stäppen.